No News items can be found, please choose another source of article

“edua” është rrjeti më i ri në Shqipëri i dyqaneve me produkte tipike tradicionale: produkte bujqësore dhe artizanale, i cili synon të mbështesë dhe promovojë fermerët, artizanët dhe prodhuesit e tjerë Shqiptarë.

Agjencia për Zhvillim Ekonomik Rajonal në pozicionin e zotëruesit të markës “EDUA”, në kuadër të promovimit të produkteve shqiptare dhe Programit te 100 fshatrave te MBZHR, mbështetet punën e deritanishme të bërë nga shumë bujq, fermerë, agropërpunues dhe artizanë shqiptarë, si dhe synon krijimin e një rrjeti dyqanesh me produkte cilësore vendase.

Në vazhdimësi të kësaj iniciative Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka parashikuar në skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi për vitin 2018 (masa 52), një grant me 50% të vlerës së investimit deri në 2 milionë lekë ngritjen e dyqaneve me produkte tipike shqiptare sipas parimeve të brandit ‘edua”.

Në këto rrethana AZHER shpall thirrjen e hapur për aplikime dhe fton të gjitha subjektet ekonomikë të cilët duan të krijojnë osë të përshtasin një dyqan ekzistues me standardet e paracaktuara të markës “edua”.

Më shumë informacion mund të gjeni në linkun :
http://red.gov.al/sliders/thirrje-e-hapur-per-aplikime-per-pajisjen-me-te-drejten-e-perdorimit-te-markes-edua/

 

 

Punëdhënësi:                      Komuna Dibër e Madhe
Vendndodhja:                     Rajoni Dibrës dhe Komuna Dibër e Madhe
Tipi i kontratës:                  Afatshkurtër (Kontratë Shërbimi)
Kohëzgjatja:                        28 ditë pune (e shtrirë në 16 muaj)
Referenca:                           5.2.10 dhe 5.2.11            
Data e publikimit:               2/3/2018
Afati i aplikimit:                  9/3/2018

 

Informacion i përgjithshëm

 

Financimi bujqësor në të dy pjesët e rajonit të Dibrës mbetet i kufizuar në krahasim me nevojat e sektorit. Në të dyja vendet, bujqësia konsiderohet si kontribues në motorrin e zhvillimit ekonomik. Megjithatë, përkundër rëndësisë ekonomike të bujqësisë në këto zona ndërkufitare, aksesi në sektorin financiar është shumë i ulët.

Lehtësimi i aksesit në financime është vendimtar për rritjen e investimeve në teknologji bashkëkohore. Zona ndërkufitare, duke përfshirë Peshkopinë dhe Dibrën e Madhe, kualifikohen në programet e ndryshme të granteve dhe produkteve të financimit alternativ të disponueshme për fermat bujqësore, por niveli i absorbimit është shumë i ulët. Procedurat e komplikuara burokratike dhe kërkesat komplekse e bëjnë shumë të vështirë për NVM-të bujqësore që të përfitojnë nga këto fonde. Një arsye tjetër është mungesa e informacionit dhe kapaciteteve të duhura përthithëse të fermerëve dhe agropërpunuesve, veçanërisht në zonat e thella rurale. Prandaj, ngritja e kapaciteteve për të rritur aftësitë absorbuese (trajnime mbi procedurat dhe kërkesat) është një domosdoshmëri për të përfituar nga këto mundësi financimi.

 

Përshkrimi i Projektit

 

"Standardet bujqësore dhe çertifikatat, ngritja e kapaciteteve për përthithjen e fondeve dhe strategjitë e marketingut për të mbështetur rritjen ekonomike dhe tregtinë" është një projekt dy-vjeçar, i financuar nga BE që mbështet zhvillimin e bujqësisë në rajonet e Peshkopisë dhe Dibrës së Madhe, si një nxitës për rritjen ekonomike ndërkufitare. Projekti i cili është në faze zbatimi nëpërmjet  një bashkëpunimi  rajonal me Agjencinë Rajonale të Zhvillimit 2-Tiranë dhe Bashkinë e Dibrës së Madhe si partner, si dhe Creative Business Solution si partner kryesor. Si pjesë të ndërhyrjeve të saj, projekti do të zhvillojë një grup agrobiznesesh në zonën ndërkufitare, të cilat  do të fuqizohen nëpërmjet tre komponentëve: (i) Certifikimi i produkteve bujqësore dhe ofrimi i trajnimeve të përshtatura për të rritur ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e çertifikimeve, (ii) Përgatitjen e saktë të paketave të aplikimeve për grantet Europiane dhe programe të tjera financimi, së bashku me trajnime për ngritjen e kapaciteteve për të rritur absorbimin e fondeve  (iii) Shërbimet e Konsulencës së Integruar mbi Strategjitë e Marketingut duke përfshirë markimin, etiketimin dhe marketingun digjital.

 

Përshkrimi i punës

 Eksperti i përzgjedhur do të ofrojë 12 trajnime teknike të avancuara për të zhvilluar njohuritë mbi Fondet Kombëtare dhe Skemat e Granteve të BE-së (IPARD). Sesionet e trajnimit do të organizohen në Bashkinë e Peshkopisë (7) dhe në Komunën e Dibrës së Madhe (5). Kandidati i mundshëm duhet të jetë energjik, me aftësi të mira organizative dhe kreative, duhet të ketë njohuri mbi Skemat Kombëtare të Granteve dhe Subvencioneve, si dhe Skemës së Granteve të IPARD-it për Bujqësinë;Ky pozicion raporton drejtpërsëdrejti tek Koordinatori i Projektit dhe Koordinatori Lokal i Komunës së Dibrës së Madhe. Eksperti i trajnimeve do të punojë ngushtë dhe në mënyrë efektive me Koordinatorin e Projektit dhe Partnerët zbatues.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë kryesore të pozitës janë si më poshtë:

 • Përgatitja e materialeve trajnuese për profilin e identifikuar të Agrobiznesit që mund të financohet nga Fondi Kombëtar dhe ai i BE-së për subvencione dhe grante dhe skema të tjera grantesh. Versioni përfundimtar i moduleve të trajnimit, do të aprovohet nga Koordinatori i Projektit;
 • ­          Punon ngushtë me koordinatorët lokalë për çështjet logjistike;
 • ­      Kryen 12 trajnime të avancuara prej dy ditësh secili për fermerët dhe agrobizneset e përzgjedhur për të rritur njohuritë dhe kapacitetet absorbuese mbi skemat e financimit alternative, kombëtar dhe të BE-së;
 • ­          Mbledhja dhe konsolidimi i informacionit për secilin sesion trajnimi;
 • ­       Të dorëzojë një raport të detajuar për secilin sesion trajnimi dhe të dorëzojë një raport përfundimtar në fund të kontratës.

 

Aftësitë e kërkuara dhe kualifikimet

 • ­       Të ketë përfunduar Universitetin në degën Ekonomi, Financë, Agro Ekonomi, ose fusha të ngjashme;
 • ­       Mbi 7 vite eksperiencë profesionalenë në projekte që lidhen me bujqësinë dhe zhvillimin e trajnimeve;
 • ­       Njohuri të shkëlqyera rreth skemave të financimit kombëtare dhe Europiane;
 • ­       Aftësi organizimi, administratimi dhe koordinimi;
 • ­       Eksperiencë në organizimin e takimeve ndërkombëtare, seminareve dhe kurseve të trajnimit;
 • ­       Aftësi në hartimin e raporteve të trajnimit;
 • ­       Aftësi të mira komunikimi me shkrim dhe me gojë në gjuhën angleze.
 •      Përvojë të dëshmuar në kryerjen e trajnimeve për tema të ngjashme do të ishte një avantazh; 

Kriteret e vlerësimit

Të gjitha aplikimet do të vlerësohen në mënyrë të barabartë dhe në fshehtësi të plotë. Kriteret e përzgjedhjes janë si më poshtë:

Kriteret

%

Resume

70

Sfondi teknik përkatës

35

Përvojë në zhvillimin e trajnimeve në bujqësi

35

Letër motivimi + Intervista përfundimtare

30

Letër motivimi

10

Intervista

20

Totali

100

 

 

Mënyra e pagesës

 

100% pas implementimit të suksesshëm të sesioneve trajnuese dhe dorëzimit të raportit të trajnimeve përfundimtare;

 

Aplikimi

 

Kandidatët e kualifikuar dhe të interesuar duhet të dorëzojnë me e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. dhe Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. një CV të shoqëruar me një letër motivimi jo më vonë se data 9/3/2018, duke përfshirë "Ekspert Ndërkombëtar për trajnime mbi alternativat e financimit" në subjekt. Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen. Megjithatë, të gjithë aplikuesit do të marrin një përgjigje.

  

 

Në mjediset e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë u krye firmosja e kontratës së koncesionit me objekt “Përmirësimi, ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e Rrugës së Arbrit”. Në përfundim të procesit të negocimit, kontrata me kompaninë fituese të garës u firmos nga Sekretari i Përgjithshëm i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë z.Gentian Keri dhe Presidenti i kompanisë “Gjoka Konstruksion” z.Rrok Gjoka.

Në përfundim të ceremonisë së firmosjes, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë z.Damian Gjiknuri deklaroi se kontrata u përmbyll pas një procedure të gjatë konkurimi dhe negocimi investiv.

“Jemi shumë të bindur që shoqëria, nga diskutimet dhe ato çka na prezantoi gjatë negociatave të kontratës i ka marrë të gjitha masat që brenda afateve të përcaktuara në kontratë, pra brenda këtij viti do të realizohet pjesa e financimit dhe fillimi i punimeve të rrugës. Është një nga veprat e rëndësishme, një lajm shumë i mirë për qytetarët shqiptarë por mbi të gjitha për qytetarët dibranë të cilët prej shumë vitesh e kanë pritur këtë rrugë”, u shpreh ministri Gjiknuri.

Sipas tij, kemi të bëjmë me një të vështirë, një vepër të rëndësishme por që do të jetë nga pikëpamja inxhinierike, një nga veprat më të realizuara në Shqipëri.

“Është një vepër që do të kushtojë 240 milion euro dhe në këtë kontratë ne kemi parashikuar që shteti do të marrë përsipër të likuidojë kontraktorin brenda një periudhe 13 vjeçare. Kontraktori do të marrë përsipër të ndërtojë rrugën në fillim me shpenzimet e tij dhe mirëmbajtjen e kësaj rruge gjatë gjithë periudhës së koncesionit”, theksoi Gjiknuri.

Duke sqaruar se kjo është eksperienca e parë e firmosjes së një kontrate të tillë, ministri Gjiknuri sqaroi se do të vazhdohet edhe me projektet e tjera të mëtejshme të Partneritetit Publik-Privat.

“Siç tashmë publiku është i njohur, kemi disa projekte të cilat ne gjatë këtij viti do ti tenderojmë, do ti negociojmë, do ti kontraktojmë dhe jam i bindur që viti 2019, 2020, 2021 do jetë vite të kantiereve të mëdha të ndërtimit. Unë i uroj shumë suksese kompanisë dhe jam i bindur se do kemi një projekt të suksesshëm dhe sëbashku do shkojmë tek qytetarët dibranë për tu dhënë lajmin e mirë”, nënvizoi Gjiknuri.

Ndërkaq, Presidenti i “Gjoka Konstruksion” garantoi se kompania do të zbatojë me rigorizitet angazhimet e marra përsipër në këtë kontratë koncesioni.

“Falënderoj qeverinë dhe ministrin për besimin. Më në fund duket që qeveria ka filluar të besojë tek kompanitë shqiptare. Premtoj që nuk do të zhgënjej, do ta realizojmë në cilësi dhe në afat”, u shpreh Gjoka.

AZHR2 ju fton te aplikoni!

Klikoni ne linkun e meposhtem

https://form.jotformeu.com/CEFEInternational/aplikime-idea-2018

 

 

Në kuadër të mbështetjes të komponentit “Pjesmarrja sociale e të rinjve në nevojë dhe grupeve të minoriteteve”, GIZ - ProSEED së bashku me Agjencinë për Zhvillim Rajonal 2 (Tiranë-Durrës-Dibër), kanë kënaqësinë të ftojnë organizatat me eksperience të shoqërisë civile të këtij rajoni të marrin pjesë në sesionin e informimit mbi “Thirrjen për Propozime”

 

 

 

E Hënë 24 Korrik 2017

 

Tirana International Hotel

 

Salla Metropol

 

Ora 10:00

 
Ju mirëpresim!

 

 

Partnerët

 • SDC-Logo.jpg
 • minturizmit.jpg
 • MIn-bujqesi.jpg
 • 4.jpg
 • 7.jpg
 • Min-Infrastruktures-energjise.jpg
 • ADC-Logo.jpg

Thirrje për Projekte

 • Thirrja per aplikime Janar 2017
 • Thirrja per aplikime Shkurt 2017
 • Thirrja per aplikime Mars 2017
 • Thirrja per aplikime Prill 2017

 

Fotogaleria

Foto nga Aktivitetet

 

Abonohu

Kontakt

Agjencia për Zhvillim Rajonal 2
Adresa: Rr. Skënderbej 6/1/7
Tirana, ALBANIA

Mail: info@rda2tirana.org.al