TË DHËNAT PËR POZICIONIN E PUNËS

Emërtesa e pozicionit: Specialist

Sektori: Hartimi i Programeve të Zhvillimit dhe Projekteve

Drejtoria e Hartimit të Programeve të Zhvillimit dhe Zbatimit të Projekteve

Institucioni: Agjencia për Zhvillim Rajonal 2 Tiranë

Kategoria: IV-a

 

MISIONI INSTITUCIONIT

Misioni i Agjencisë për Zhvillim Rajonal 2 është promovimi i një politike të përbashkët investimesh, të integruara, për zhvillimin e Rajonit 2 (Qarqet Tiranë, Durrës, Dibër)dhe të potencialeve të tyre, të inkurajimit të një modeli sa më të gjerë bashkëpunimi, krijimit të partneriteteve publike-private, me interes të përbashkët zhvillimi, ngritjen e rrjetëzimeve rajonale dhe ndërrajonale, zvogëlimin e dallimit, hendekut, ndërmjet zonave të zhvilluara dhe të pazhvilluar si dhe zbatimin e projekteve publike e private.

QËLLIMI I PËRGJITHSHËM I POZICIONIT TË PUNËS

Specialisti i Sektorit të Hartimit të Programeve të Zhvillimit e Projekteve përgjigjet dhe raporton drejtëpërdrejt tek Përgjegjësi i Sektorit dhe sa herë t’i kërkohet tek Drejtori i Drejtorisë dhe Drejtori i Përgjithshëm mbi ecurinë e hartimit të projekteve zhvillimore dhe programeve operacionale të zonës së zhvillimit rajonal në përputhje me dokumentet kryesore  strategjikë për zhvillimin rajonal.

SPECIALISTI I PERZGJEDHUR DO TE KRYEJ DETYRAT E MEPOSHTEME:

 • Bën kërkime dhe ofron rekomandime për mundësitë e zhvillimit të zonës së Rajonit 2;
 • merr pjesë në hartimin e programit operacional të zonës së zhvillimit të Rajonit 2;
 • Identifikon gjendjen konkrete zhvillimore të zonave të ndryshme të Rajonit 2 dhe mundësitë e zhvillimit të këtyre zonave duke shfrytëzuar burimet, produktivitetin dhe standartet sociale/mjedisore;
 • harton raporte me të dhënat e nxjerra pas çdo identifikimi në Rajon dhe ia dërgon përgjegjësit të sektorit;
 • Propozon zhvillimin e project- ideve në zona të ndryshme të Rajonit 2, bazuar kjo në identifikimin e potencialeve zhvillimore të tyre;
 • Merr pjesë në të gjitha fazat e hartimit të projekte zhvillimore në funksion të strategjisësë zhvillimit rajonal, në bashkëpunim me sektorët e tjerë të institucionit, dhe me  aktorë të tjerë shtetërore e jo-shtetërorë;
 • Krijon një database me të dhënat e donatorëve potenciale për financim të projekteve të ndryshme;
 • Plotëson formularët e identifikimit të projekteve sipas hierarkisë për secilin;
 • Identifikon mundësitë për aplikimin me projekte në programe të ndryshme qeveritare ose me financim të huaj;
 • Sistemon dhe organizon dosjet në format elektronik dhe dokumentar për çdo project propozim të aplikuar ose të hartuar;
 • Arkivon në arkivë, pas përfundimit të aplikimit të çdo projekti, kopjen elektronike dhe dokumentare të projekt propozimit;
 • Zbaton çdo detyrë tjetër të ngarkuar nga eprori dhe titullari I institucionit.

Eksperti duhet te kete nje kualifikim

 • Fushën e Agromjedisit dhe Ekologjisë
 • Minimum 4 vjet eksperiencë pune të kërkimit shkencor
 • Vecanërisht të ketë një eksperiencë bashkëpunimi ndërkombëtar në propozimin e strategjive dhe zgjidhjeve për mbrojtjen e mjedisit, zhvillimin dhe ruajtjen e cilësisë së natyrës
 • Eksperiencë me agroturizmin 
 • Të ketë njohuri në hartim dhe zbatim projektesh, për zhvillim planesh, raporte dhe strategji për ruajtjen dhe menaxhimin e burimeve natyrore.  

Kandidatët duhet të dorëzojnë me email brenda dates 25 Qershor 2018, dokumentat e meposhteme ne adresen Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo..

 1. Curriculum Vitae me të dhënat personale e profesionale.
 2. Letër motivimi (1-2 faqe), me të cilën kandidati tregon arsyet e kandidimit dhe nivelin e përgatitjes së tij për postin për të cilin kandidon.

Partnerët

 • 4.jpg
 • SDC-Logo.jpg
 • ADC-Logo.jpg
 • Min-Infrastruktures-energjise.jpg
 • MIn-bujqesi.jpg
 • 7.jpg
 • minturizmit.jpg

Thirrje për Projekte

 • Thirrja per aplikime Janar 2017
 • Thirrja per aplikime Shkurt 2017
 • Thirrja per aplikime Mars 2017
 • Thirrja per aplikime Prill 2017

 

Fotogaleria

Foto nga Aktivitetet

 

Abonohu

Kontakt

Agjencia për Zhvillim Rajonal 2
Adresa: Rr. Skënderbej 6/1/7
Tirana, ALBANIA

Mail: info@rda2tirana.org.al