1. Bordi i Partnerëve të Zhvillimit është organ kolegjial dhe përbëhet nga 9 anëtarë, si më poshtë vijon:
  a) Ministri i Zhvillimin Urban;
  b) Ministri i Zhvillimin Ekonomik, Turizmin, Tregtinë dhe Sipërmarrjen;
  c) Ministri i Bujqësinë, Zhvillimin Rural dhe Administrimin e Ujërave;
  ç) Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës;
  d) Kryetari i Bashkisë Tiranë
  dh) Kryetari i Bashkisë Durrës
  e) Kryetari i Bashkisë Dibër
  ë) Kryetari i Bashkisë Kamëz
  f) Drejtori i Përgjithshëm i Agjencisë për Zhvillim Rajonal
   
 2. Kryetari i Bordit të Partnerëve për Zhvillim është Z.Vangjush Dako, Kryetar i Bashkisë Durrës, zgjedhur me vendimin Nr. 1, dt.11.01.2016, të Bordit të Partnerëve për Zhvillim të Rajonit 2
   
 3. Përgjegjësitë kryesore të Bordit të Partnerëve për Zhvillim, janë:
  a) Zgjedh kryetarin e Bordit të Partnerëve për Zhvillim;
  b) Përcakton përfaqësuesin në Komitetin për Zhvillimin e Rajoneve;
  c) Miraton buxhetin e Agjencisë për Zhvillim Rajonal 2;
  ç) Miraton propozimin për draftstrukturën e Agjencisë së Zhvillimit Rajonal; (Vendimi Nr.3, dt.19.04.2016)
  d) Miraton rregulloren e organizimit dhe funksionimit të agjencisë; (Vendimi Nr.4, dt.19.04.2016)
  dh) Miraton dokumentet strategjike të zhvillimit dhe Axhendën e Përbashkët të Veprimeve për Zhvillimin e Rajonit 2;
  e) Miraton programet dhe projektet e ndryshme zhvillimore, marrëveshjet e partneritetit dhe të bashkëpunimit rajonal, si dhe planin strategjik të veprimit të Agjencisë për Zhvillimin Rajonal 2;
  ë) Shqyrton raportin 6-mujor dhe vjetor të performancës së Agjencisë për Zhvillimin Rajonal 2.
   
 4. Mënyra e funksionimit dhe vendimet e Bordit të Partnerëve për Zhvillim përcaktohen sipas ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999, “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe enteve publike”.

Partnerët

 • minturizmit.jpg
 • Min-Infrastruktures-energjise.jpg
 • MIn-bujqesi.jpg
 • 4.jpg
 • ADC-Logo.jpg
 • 7.jpg
 • SDC-Logo.jpg

Thirrje për Projekte

 • Thirrja per aplikime Janar 2017
 • Thirrja per aplikime Shkurt 2017
 • Thirrja per aplikime Mars 2017
 • Thirrja per aplikime Prill 2017

 

Fotogaleria

Foto nga Aktivitetet

 

Abonohu

Kontakt

Agjencia për Zhvillim Rajonal 2
Adresa: Rr. Skënderbej 6/1/7
Tirana, ALBANIA

Mail: info@rda2tirana.org.al