1. Bashkia Durrӫs e ka qendrӫn nӫ qytetin e Durrӫsit.
 2. Bashkia ka 3 qytete, (Durrӫs, Manӫz dhe Sukth ) dhe 39 fshatra tӫ shtrirë nӫ 6 njӫsi administrative (Durrӫs, Manӫz, Sukth, Katund i ri, Rrashbull dhe Ishӫm).  
 3. Bashkia Durrӫs gjendet nӫ pjesӫn perӫndimore tӫ territorit tӫ Republikӫs sӫ Shqipӫrisӫ dhe kufizohet: nӫ lindje me Bashkitӫ Krujӫ, Tiranӫ, Vorӫ dhe Shijak; në veri me Bashkinӫ Kurbin; nӫ jug me Bashkinӫ Kavajӫ; nӫ perӫndim me Detin Adriatik. Teritori i saj shtrihet nga Kepi i Rodonit nӫ veriperӫndim deri tek Përroi i Agait, pas Shkӫmbit tӫ Kavajӫs nӫ jugperӫndim.
  Bashkia ka njӫ sipӫrfaqe prej 344,3 km2 dhe lartӫsia mbi nivelin e detit shkon nga 2-6 m. Gjatӫsia e pӫrgjithshme e vijӫs kufitare ӫshtӫ rreth 121,3 km, nga kӫto 52,4 km kufij tokӫsor, 61,8 km kufij detar dhe 7,1 km kufij lumor. Nӫ pjesӫn perӫndimore NJA Durrӫs laget nga Deti Adriatik, me njӫ vijӫ bregdetare tӫ thyer. Tӫ gjitha NJA tӫ bashkisӫ kanӫ dalje nӫ det, me pӫrjashtim tӫ NJA Manӫz, ndӫrsa kontakt gjeografik direkt me NJA Durrӫs kanӫ vetӫm NJA Katund i Ri dhe NJA Rrashbull. Nӫ pjesӫn perӫndimore Durrӫsi laget nga Deti Adriatik, duke pasur njӫ vijӫ bregdetare tӫ thyer. Tӫ gjitha NJA tӫ bashkisӫ kanӫ dalje nӫ det, me përjashtim tӫ NJA Manӫz, ndӫrsa kontakt gjeografik me NJA Durrӫs kanӫ vetӫm NJA Rrashbull dhe NJA Katund i Ri.
  Sipӫrfaqja e tokӫs bujqӫsore ӫshtӫ 15,162 ha.
 4. Bashkia e Durrӫsit ka njӫ pozitӫ tӫ favorshme gjeografike dhe ndodhet nӫ kryqӫzimin e rrugӫve tӫ mӫdha tregtare. Ndӫr rrugӫt më kryesore janӫ rruga Durrӫs-Ohӫr-Manastir-Sofje-Stamboll dhe rruga Durrӫs-Elbasan-Korҫӫ-Follorinӫ-Selanik. Pӫrveҫ pozitӫs sӫ favorshme gjeografike, bashkia ka rӫndӫsi tӫ madhe strategjike, si e pozicionuar nӫ brigjet e Adriatikut, ajo ndodhet nӫ pikӫn mӫ tӫ afӫrt me portet italiane tӫ Barit (300 km) dhe tӫ Brinizit.

Qendra e Bashkisӫ ndodhet 39 km larg kryeqytetit, 30 km larg nga Aeroporti “Nӫnӫ Tereza„, 150 km nga pika kufitare e Hanit tӫ Hotit, 120 km larg nga Murriqani, 243 km nga pika kufitare e Morinӫs, 162 km nga pika kufitare e Qafӫ Thanӫs, 184 km nga pika kufitare e Tushemishtit, 178 km larg nga pika kufitare e Bllatӫs, 200 km larg nga pika kufitare e Kakavijӫs dhe 217 km larg nga pika kufitare e Kapshticӫs.

Durrӫsi ӫshtӫ qendra e sistemit hekurudhor shqiptar. Gjithashtu kӫtu ӫshtӫ porti mӫ i madh dhe më i rӫndӫsishӫm nӫ vend. Ky port lidhet me Italinӫ me anӫ tӫ linjave tӫ trageteve Durrӫs-Bari, Durrӫs-Ankona dhe Durrӫs-Trieste, gjithashtu lidhet me Slloveninӫ nӫpӫrmjet linjӫs Durrӫs-Kuper. Pӫr mӫ tepӫr Durrӫsi ӫshtӫ dhe pikӫnisja e Korridorit 8, si dhe kryqӫzim i rӫndӫsishëm rrugësh, ku përmendet rruga Durrӫs-Kukӫs-Morinӫ, e cila lidh Shqipӫrinӫ me Kosovӫn.

Porti i Durrӫsit ka njӫ sipӫrfaqe prej 1.4 km2 dhe nӫ tӫ ngarkohen dhe shkarkohen tӫ gjitha llojet e mallrave si, materiale ndӫrtimi, karburante, mallra ushqimorë, minerale etj. Kӫtu akostohen rreth 40 tragete dhe katamaranӫ nӫ javӫ, qӫ lidhin Durrӫsin me portet e Mesdheut.

Porti i Porto-Romanos shӫrben pӫr ankorimin dhe shkarkimin e anijeve ҫisterne qӫ sjellin hidrokarbure dhe gaz pӫr tregun shqiptar.

Durrӫsi bӫn pjesӫ nӫ Ultӫsirӫn Perӫndimore qӫ shtrihet nga Lezha nӫ Vlorӫ. Nӫ formimin e relievit tӫ tij kanӫ ndikuar prurjet aluvionale dhe tӫrmetet. Ka njӫ klimӫ mesdhetare, ku temperaturat shkojnӫ nga -5°C nӫ muajt janar-shkurt, nӫ 28°C nӫ muajt korrik-gusht, tӫ cilӫt janӫ dhe muajt mӫ tӫ nxehtӫ dhe tӫ thatӫ tӫ vitit.

Erӫrat pӫr Ultӫsirӫn Perӫndimore janӫ elementӫ me rӫndësi tӫ madhe gjeografike dhe agrometerologjike, ku më karakteristiket janӫ brizat, murrai, shiroku dhe juga.

 1. Popullsia e Bashkisӫ, sipas regjistrimit tӫ bӫrӫ nga censusi, ӫshtӫ rreth 175 mijӫ banorӫ, por nga regjistrat e gjendjes civile tӫ bashkisӫ, ajo ӫshtӫ rreth 305 mijӫ banorӫ, me njӫ dendӫsi prej 905 banorӫ pӫr km2.
 2. Bashkia ka njӫ larmi tӫ madhe trashӫgimie historike dhe kulturore, monumente tӫ mbrojtura me ligj, kala, kisha, xhami, si dhe muze tӫ pasur qӫ dӫshmojnӫ historinӫ dhe kulturӫn e lashtӫ tӫ zonӫs. Ndër objektet që këshillohet të vizitohen janë: Kalaja e qytetit Durrӫs, Amfiteatri, Termat Antik nӫ qytet, Bazilika paleokristiane nӫ fshatin Arapaj, Rotonda nӫ qytet, Muzeu Arkeologjik etj.
 3. Nӫ Bashkinӫ Durrӫs sistemi shӫndetӫsor pӫrfaqӫsohet nga spitali rajonal dhe 58 qendra shӫndetësore, tӫ shtrira nӫ gjithe territorin e saj.

Sistemi arsimor pӫrfaqӫsohet nga 29 shkolla tӫ mesme dhe shkolla 9-vjeҫare.

 1. Prioritet pӫr Bashkinӫ ӫshtӫ promovimi dhe zhvillimi i turizmit nӫ vijӫn bregdetare qӫ shtrihet nӫ gjithӫ gjatesinӫ e bashkisӫ.
 2. Ndӫr projektet kryesore qӫ janӫ realizuar gjatӫ kӫtyre 2 viteve mund tӫ pӫrmendim: Rivitalizimi i sheshit para bashkisӫ; Sfinksi nӫ pjesӫn e Curilave; ndӫrtimi i rrugӫs nӫ krah tӫ portit pӫr tӫ lehtӫsuar hyrje daljet nӫ qytet; ndӫrhyrjet nӫ infrastrukturӫn e qytetit dhe ato qӫ lidhen me fshatrat e bashkisӫ; nderhyrjet nӫ pastrimin e kanaleve kulluese dhe vaditëse; ndӫrhyrjet nӫ infrastrukturӫn e arsimit dhe tӫ shӫndetsisӫ.
 3. Pӫr vitin 2015 janӫ investuar rreth 2 miliard e 357 milion lekӫ, pӫr vitin 2016 janӫ investuar rreth 2 miliard e 211 milion lekӫ, ndӫrsa pӫr vitin 2017 janӫ planifikuar pӫr tu investuar rreth 3 miliard e 276 milion leke.

Partnerët

 • MIn-bujqesi.jpg
 • Min-Infrastruktures-energjise.jpg
 • SDC-Logo.jpg
 • minturizmit.jpg
 • 4.jpg
 • ADC-Logo.jpg
 • 7.jpg

Thirrje për Projekte

 • Thirrja per aplikime Janar 2017
 • Thirrja per aplikime Shkurt 2017
 • Thirrja per aplikime Mars 2017
 • Thirrja per aplikime Prill 2017

 

Fotogaleria

Foto nga Aktivitetet

 

Abonohu

Kontakt

Agjencia për Zhvillim Rajonal 2
Adresa: Rr. Skënderbej 6/1/7
Tirana, ALBANIA

Mail: info@rda2tirana.org.al